HCZK

De Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland (HCZK) is de overkoepelende organisatie van alle huisartsen uit Haarlem en omgeving. De Coöperatie behartigt de collectieve huisartsen belangen en ontwikkelt huisartsgerelateerde activiteiten. De uitvoerende organisaties voor huisartsenzorg in de avond-nacht en weekenduren en die voor de ketenzorg voor chronische aandoeningen vormen een onderdeel van de HCZK.

 

Over ons

De Huisartsen Coöperatie Zuid Kennemerland (HCZK) is de overkoepelende organisatie van alle huisartsen uit Haarlem en omgeving. De Coöperatie is in 2011 ontstaan uit een versmelting van de voormalige Huisartsen Vereniging Zuid Kennemerland en de ketencoöperatie Kennemer Coöperatief voor Effectieve Transmurale Zorg (Kcoetz U.A.)

Wat doet de HCZK
Ruim 125 huisartsen zijn lid. Samen zetten zij zich in voor het  leveren van kwalitatief hoogwaardige huisartsgeneeskundige zorg. De HCZK steunt haar leden in de uitvoering van hun professie in zowel de dagzorg als in de avond-, nacht- en weekendzorg. Het laatste is ondergebracht in een aparte stichting: de Stichting Spoedpost Zuid Kennemerland (SSZK). Meer informatie…

De Coöperatie behartigt de collectieve huisartsen belangen en ontwikkelt huisarts-gerelateerde activiteiten.  Zo worden alle regionale en landelijke zorg-gerelateerde ontwikkelingen gevolgd en met de leden gecommuniceerd. De koppeling met het landelijk huisartsenbeleid wordt bereikt door als afgevaardigde van haar leden op te treden in de ledenvergadering van de LHV Huisartsen Kring Noord Holland Midden.

Kcoetz Diabetes BV, Kcoetz COPD BV en Kcoetz CVRM BV zijn onderdelen van onze Coöperatie. Deze BV’s ondersteunen zorgverleners in de eerste lijn op het geprotocolleerd en samenhangend zorgaanbod voor deze specifieke chronische aandoeningen. Meer informatie…

De HCZK neemt deel aan vele projecten en innovatieve ontwikkelingen. De HCZK zoekt hierin de samenwerking met de andere eerste- en tweedelijns zorgaanbieders. Zo gaat momenteel de aandacht vooral uit naar basiszorg geestelijke gezondheid (Kcoetz Netwerk GGZ) en ouderenzorg (Kcoetz Wijkgerichte zorg BV). Meer informatie…

De leden
In 2016 telt de HCZK ruim 125 leden; 98% van de praktijkhoudende huisartsen uit Zuid Kennemerland en meer dan de helft van de HIDHA’s uit de regio zijn lid van deze overkoepelende Coöperatie. Door het grote aantal leden is de Coöperatie in staat daadwerkelijk partij te zijn in het overleg met derden. Leden hebben stemrecht in de ledenraadsvergaderingen van de HCZK. Zij kunnen zich per Hagro/samenwerkingsverband laten vertegenwoordigen op basis van een formeel vastgelegde mandatering.Deze ledenraad neemt de beslissingen over voorstellen die door het HCZK-bestuur worden gedaan. Alle HCZK vergaderingen zijn tevens SSZK-deelnemersvergaderingen. Dit deel wordt specifiek aangekondigd en genotuleerd. Naast de vergaderingen wordt door de HCZK met de leden gecommuniceerd via de digitale nieuwsbrief de Hotnews.

Het werkgebied
Het werkgebied van de HCZK omvat Haarlem, IJmuiden, Velsen (onder het kanaal), Spaarndam, Driehuis, Santpoort, Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Zandvoort, Bennebroek, en Heemstede.

Het HCZK Bureau
Het HCZK bureau ondersteunt de Coöperatie en haar werkmaatschappijen in brede zin.